Bedao Regular Contest 04 - ACCIO

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

~AP~ đố ~Hermione~ và bạn một bài toán như sau:

Cho ~2~ xâu ký tự ~s~ và ~t~, mỗi ký tự trong cả ~2~ xâu chỉ thuộc ~1~ trong ~2~ ký tự đặc biệt. ~2~ ký tự đặc biệt là ~2~ kí tự chữ cái in hoa bất kì được chọn. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước hoán đổi vị trí ~2~ kí tự liền kề trong xâu ~s~ để có thể chuyển thành xâu ~t~.

~Hermione~ tinh mắt nhận ra ~AP~ giấu tờ giấy đáp án ở sau lưng và cô ngay lập tức đọc thần chú "~Accio \ paper \ of \ solution~" (câu thần chú có thể nhìn xuyên thấu) và tìm ngay ra được lời giải. Còn bạn, một người không biết phép thuật chỉ trỏ bùm chíu như Hermione nhưng bạn lại biết "phép thuật" của thời hiện đại - lập trình. Bạn có thể giải được câu đố này không?

Input:

  • Gồm hai chuỗi ~s~ và ~t~ với độ dài không quá ~10^5~.

Output:

  • Gồm một số nguyên duy nhất là số bước tối thiểu để biến ~s~ thành ~t~.
  • In ra ~-1~ nếu không thể biến chuỗi ~s~ thành chuỗi ~t~.

Sample Input

AABB
BAAB

Sample Output

2

Subtask:

  • ~20\%~ số test có ~min(|s|, |t|) <= 10~.

  • ~80\%~ số test không có ràng buộc gì thêm.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.