Bedao Regular Contest 04 - CLOWN AND BALLS

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Dũng là một chú hề nổi tiếng trong rạp xiếc ~Bedao~. Gần đây cậu được giao nhiệm vụ chuẩn bị một vở hài kịch thật đặc biệt dành tặng khán giả.

Cậu có ~n~ quả bóng, quả bóng thứ ~i~ được viết số nguyên ~a_i~. Dũng muốn sơn các quả bóng này thành ~1~ trong ~2~ màu trắng hoặc đen để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình.

Gọi ~W~ là tổng XOR của các số nguyên ở những quả bóng màu trắng. ~B~ là tổng XOR của các số nguyên ở những quả bóng màu đen.

Độ thú vị của ~n~ quả bóng này được tính bằng giá trị ~W + B~.

Dũng dành tất cả tâm huyết cho từng màn biểu diễn nên cậu muốn tối đa hóa độ thú vị của ~n~ quả bóng. Hãy giúp cậu ấy nhé!

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~n~ là số lượng quả bóng. ~(2 \le n \le 10^5)~
  • Dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên ~a_1, a_2, ..., a_n~ lần lượt là số ghi trên từng quả bóng. ~(0 \le a_i \le 2^{60})~

Output

  • Gồm một số nguyên là độ thú vị lớn nhất có thể tìm được.

Sample Input

5
1 2 3 4 5

Sample Output

13

Subtask

  • ~10\%~ số test có ~2 \le n \le 20~.
  • ~30\%~ số test tiếp theo có ~2 \le n \le 400, 0 \le a_i \le 400~.
  • ~60\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.