Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Ở thị trấn bedao, mọi người rất tin vào tâm linh. Họ quan niệm rằng, những vật dụng gắn liền với một số thần kỳ sẽ mang lại may mắn cho họ. Với họ, số thần kỳ là hiệu của ~2~ số chính phương hay nếu ~c~ là một số thần kỳ thì ~c = b^2 - a^2~. Tahp, một cư dân sống tại thị trấn, muốn chọn một số thần kỳ để làm biển hiệu cho chiếc xe mới mua. Tuy vậy, tahp không biết chọn số nào cho hợp lý. Anh ta có một số ~c~, bạn hãy tính xem ~c~ có phải số thần kỳ hay không nhé!

Input

Gồm ~1~ dòng chứa số nguyên ~c~ ~(1 \le c \le 10^9)~.

Output

Nếu ~c~ là một số thần kỳ, in ra kết quả theo trình tự sau:

  • Dòng đầu tiên in ra YES.
  • Dòng thứ hai in ra căn bậc hai của hai số chính phương thỏa mãn hiệu của chúng là ~c~. Nếu có nhiều cặp ~a~, ~b~ thỏa mãn, in ra cặp ~a~, ~b~ bất kì ~(1 \leq a \leq b \leq 10^9)~

Nếu ~c~ không phải là một số thần kỳ, in ra NO.

Subtask

~30\%~ số test có ~1 \le c \le 10^5~

~70\%~ số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input

16

Sample Output

YES
5 3

Note

Ở test ví dụ, ~16~ là một số thần kỳ vì ~16 = 5^2-3^2~


Comments

Please read the guidelines before commenting.



  • -14
    i_love_u_3000  commented on Sept. 11, 2022, 3:15 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.