Editorial for Bedao Regular Contest 08 - BOOKS


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Subtask #1

Gọi ~a~ là mảng có chứa phần tử được sắp xếp tăng dần từ ~1~ đến ~n~. Với mỗi ~x~, chuyển phần tử ~a[x]~ lên đầu mảng ~a~.

Độ phức tạp: ~O(n \times q)~

Subtask #2

Đánh dấu những quyển sách đã bị lấy ra và thêm các giá trị ~x~ vào một mảng.

Duyệt ngược mảng đó, in ra những phần tử xuất hiện lần đầu trong mảng. Sau đó, in ra số hiệu của những quyển sách chưa được lấy ra theo thứ tự tăng dần.

Độ phức tạp: ~O(q+n)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.