Bedao Regular Contest 08 - BOOKS

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sau ngày tháng ôn thi học kỳ căng thẳng, Egg tự thưởng cho mình rất nhiều sách. Ban đầu, Egg có ~N~ quyển sách xếp thành một chồng thẳng đứng, các quyển sách đã được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự: quyển sách trên cùng được đánh số là ~1~, quyền tiếp theo được đánh số là ~2~, ~\dots~ quyển sách dưới cùng được đánh số là ~N~ . Là một người khá lười nên mỗi khi để lại sách vào chồng sách, Egg không để sách vào chỗ cũ mà quăng luôn vào trên cùng.

Yêu cầu: Hãy xác định thứ tự cuối cùng của các quyển sách trong chồng sách.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương ~N~ ~(1 \leq N \leq 10^5)~ và ~q~ ~(1 \leq q \leq 10^5)~, là tổng số sách và số lần Egg đi lấy sách đọc.
 • ~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên ~x~ ~(1 \leq x \leq n)~ là mã số sách cần lấy.

Output

 • ~N~ dòng, mỗi dòng là một số nguyên tương ứng với thứ tự cuối cùng của chồng sách.

Subtask

 • Có ~30\%~ số test là ~q \leq 100~
 • ~70\%~ số test còn lại là không giới hạn gì thêm.

Sample Input

3 4
1
3
2
1

Sample Output

1
2
3

Note

Chồng sách ban đầu được đánh số là: ~1~, ~2~, ~3~. Với các lần Egg đi lấy sách thì chồng sách thay đổi như sau:

 • Sau khi lấy quyển sách được đánh số thứ ~1~ và đặt lại vào chồng sách: ~1~, ~2~, ~3~
 • Sau khi lấy quyển sách được đánh số thứ ~3~ và đặt lại vào chồng sách: ~3~, ~1~, ~2~
 • Sau khi lấy quyển sách được đánh số thứ ~2~ và đặt lại vào chồng sách: ~2~, ~3~, ~1~
 • Sau khi lấy quyển sách được đánh số thứ ~1~ và đặt lại vào chồng sách: ~1~, ~2~, ~3~

Sau ~4~ lần đi lấy sách, chồng sách có thứ tự là ~1~, ~2~, ~3~


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -7
  ntkiet  commented on Sept. 7, 2022, 2:55 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -26
  sercetexam9  commented on Aug. 30, 2022, 1:31 a.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.