Bedao Regular Contest 10 - ADMISSIONS

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ở trường học Bedao nọ, hiệu trưởng illya có kế hoạch nâng cao thành tích môn Tin học của nhà trường nên đã quyết định mở lớp Chuyên tin dành cho những học sinh đạt kết quả cao trong kì thi đầu vào. Kì thi đầu vào ghi nhận có ~N~ học sinh tham gia, học sinh thứ ~i~ có số điểm môn Toán là ~a_i~ và có số điểm môn Tin là ~b_i~. Để đảm bảo lớp học chất lượng nhất có thể, hiệu trưởng illya đã các bước sàng lọc như sau:

 • ~A~ học sinh có số điểm Toán cao nhất sẽ được nhận vào lớp.
 • Đối với các học sinh chưa được nhận vào lớp, thì ~B~ học sinh có số điểm Tin cao nhất sẽ được nhận vào lớp.
 • Đối với các học sinh chưa được nhận vào lớp, thì ~C~ học sinh có tổng số điểm Toán và Tin cao nhất sẽ được nhận vào lớp.
 • Đối với các học sinh chưa được nhận vào lớp lúc này sẽ không được nhận vào lớp nữa.

Tuy vậy, hiệu trưởng illya lại rất đặc cách những bạn học sinh có số thứ tự nhỏ, cụ thể nếu hai học sinh có số điểm bằng nhau thì học sinh có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được nhận. Là một nhân viên IT xuất sắc của nhà trường, bạn hãy giúp illya lập danh sách các học sinh được nhận vào lớp Chuyên tin nhé!

Input

 • Dòng đầu tiên gồm ~4~ số nguyên ~N~ ~(1 \leq N \leq 1000)~, ~A~, ~B~, ~C~ ~(0 \leq A, B, C \leq N~ và ~1 \leq A + B + C \leq N)~.
 • Dòng thứ hai gồm ~N~ số nguyên ~a_1, a_2, \dots, a_N~ lần lượt là số điểm Toán của học sinh thứ ~1, 2, \dots, N~ ~(0 \leq a_i \leq 100)~
 • Dòng thứ ba gồm ~N~ số nguyên ~b_1, b_2, \dots, b_N~ lần lượt là số điểm Tin của học sinh thứ ~1, 2, \dots, N~ ~(0 \leq b_i \leq 100)~

Output

 • Gồm danh sách các học sinh được nhận vào sắp xếp theo số thứ tự của các học sinh, mỗi dòng là một số thứ tự của một học sinh.

Sample Input

7 0 0 3
40 70 80 60 50 30 45
84 35 90 77 56 78 20

Sample Output

1
3
4

Note

Ở kì thi đầu vào lần này, ta sẽ lấy ~C = 3~ người có tổng điểm môn Toán và Tin cao nhất, từ đó ta sẽ có danh sách tổng điểm như sau: ~[124, 105, 170, 137, 106, 108, 65]~.

Từ danh sách này ta sẽ chọn ra được ~3~ tổng điểm cao nhất là ~[124, 170, 137]~ tương ứng với học sinh thứ ~1~, ~3~ và ~4~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  lnqui24   commented on Oct. 13, 2022, 12:42 p.m.

  code mãi vẫn sai.


 • -6
  aRandomGuy   commented on Sept. 26, 2022, 2:39 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.