Bedao Regular Contest 09 - RIDDLE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

nkwn đố egg một bài toán như sau: Cho một xâu ~s~ chỉ chứa những chữ cái in thường. Xâu con ~sub[l...r]~ được gọi là xâu con lí tưởng nếu:

  • Độ dài xâu ~sub~ là ~2~, ~sub[l] = sub[r]~,
  • Độ dài xâu ~sub~ lớn hơn ~2~, ~sub[l] = sub[r]~ và xâu con ~sub[l + 1, r - 1]~ chỉ chứa một loại kí tự khác với ~sub[l]~ và ~sub[r]~.

Ví dụ, ~abba~, ~bb~ là một xâu lí tưởng, trong khi ~abc~ không phải. Hãy giúp egg hoàn thành bài toán đó nhé!

Input

  • Gồm ~1~ dòng chứa xâu ~s~ (~1 \le |s| \le 10^5)~.

Output

  • Gồm một số nguyên duy nhất là số xâu con lí tưởng của xâu ~s~

Subtask

  • ~20\%~ số test có (~1 \le |s| \le 100)~.

  • ~80\%~ số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input

abbcba

Sample Output

2

Note

  • Ở test ví dụ, có 2 xâu con tốt: ~bb~ và ~bcb~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.