Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một số nguyên dương được gọi là số tròn nếu như tổng các chữ số (trong hệ thập phân) của nó là bội của ~10~.

Hãy tìm số tròn nhỏ thứ ~N~.

Input

Số nguyên dương ~N~ ~(N \le 10^5)~.

Output

In ra số tròn thứ ~N~.

Sample Input

1

Sample Output

19

Sample Input

10

Sample Output

109

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.