Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong ngày ~20/11~, lớp Bedao có ~n~ người muốn chơi một trò chơi dân gian mang đậm chất tình thương mến thương. Sau một hồi tranh luận, cả lớp quyết định sẽ chơi trò chơi nối chữ. Luật chơi như sau:

Có ~n~ lượt:

  • Lượt đầu người chơi ~1~ sẽ nói ~1~ từ.

  • Lượt hai người chơi ~2~ sẽ nói ~1~ từ.

  • ~\dots~

Trò chơi sẽ tiếp diễn cho đến khi tìm ra được người thua hoặc đã hết lượt mà không có ai vi phạm luật.

Một người chơi sẽ bị xử thua nếu họ nói lại từ mà một trong những người trước đã nói hoặc chữ cái đầu tiên của từ vừa nói không giống với chữ cái cuối của từ nói trước đó.

Thế nhưng vì số lượng thành viên trong lớp Bedao quá lớn nên họ yêu cầu bạn tạo ra chương trình để kiếm tra xem có ai vi phạm luật chơi hay không.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~n~. ~(1 \le n \le 5 \times 10^{5})~

  • Dòng thứ 2 chứa ~n~ xâu ký tự ~s_1, s_2, ..., s_n,~ xâu ~s_i~ là từ mà người thứ ~i~ nói. ~ (1 \le |s_i| \le 20)~

Output

  • In ra ~YES~ nếu dãy từ thỏa mãn yêu cầu đề bài. Ngược lại in ra ~NO~ và số thứ tự của người chơi vi phạm.

  • Trong trường hợp nhiều người vi phạm, hãy in ra số thứ tự của người vi phạm đầu tiên.

Sample Input

5
adega ayuta a ate electronic

Sample Output

YES

Sample Input

6
ti huhu uranium meme exe origami

Sample Output

NO
2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.