Editorial for Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Sử dụng ~1~ vòng lặp, tạo một xâu lưu trữ tạm thời chữ cái cuối của xâu vừa nhập vào sau đó so sánh với chữ cái đầu của xâu tiếp theo. Sử dụng map<string, long long> để kiểm tra xem xâu kí tự đã xuất hiện trước đó hay chưa.

Độ phức tạp: ~O(nlogn)~, có thể sử dụng unordered_map để có ~O(n)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -1
    HN_CSP_FTRs   commented on Jan. 13, 2022, 8:45 p.m.

    map truy xuất mất log(n) mà bài này chưa bị quá thời gian à