Bedao Regular Contest 09 - SAUSAGE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Copium rất thích xúc xích. Một hôm anh ta đi vào cửa hàng tiện lợi, cửa hàng có ~N~ cái xúc xích được bày sẵn, cái thứ ~i~ có chiều dài là ~a_i~. Copium chỉ muốn mua ~4~ cái từ cửa hàng, nhưng việc lựa ~4~ cây xúc xích của Copium rất đặc biệt, anh ta chỉ chọn ~4~ cây ở vị trí ~i~, ~j~, ~k~, ~l~ ~(1 \le i < j < k < l \le N)~ nếu cây thứ nhất có cùng chiều dài với cây cuối cùng, và cây thứ ~2~ cùng chiều dài với cây thứ ~3~. Nói cách khác ~a_i = a_l~ và ~a_j = a_k~.

Copium rất tò mò số cách để chọn ~4~ cây thoả mãn điều kiện như trên, bạn có thể giúp anh ấy không?

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên ~N~, biểu diễn số xúc xích có trong cửa hàng ~(1 \le N \le 10^5)~
  • Dòng tiếp theo gồm ~N~ số nguyên ~a_1, a_2, ..., a_n~ là chiều dài của các cây xúc xích ~(1 \le a_i \le 100)~

Output

  • In ra số cách để chọn ~4~ cây xúc xích thoả mãn điều kiện đã cho.

Subtask

  • ~15\%~ số test có ~1 \le N \le 100~
  • ~15\%~ số test tiếp theo có ~1 \le N \le 1000~
  • ~20\%~ số test tiếp theo có ~1 \le N \le 5000~
  • ~50\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Sample Input 1

8
2 1 3 4 2 1 2 3

Sample Output 1

2

Sample Input 2

8
1 3 3 7 1 3 3 7

Sample Output 2

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.