Bedao Regular Contest 08 - TRIPLET

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~2~ số nguyên ~N~ và ~K~. Hãy đếm số bộ ba ~(a, b, c)~ thỏa mãn các điều kiện sau:

  • ~a, b, c~ là các số nguyên;
  • ~1\leq a, b, c \leq N~;
  • ~(a + b)~ ~\vdots~ ~K~;
  • ~(b + c)~ ~\vdots~ ~K~;
  • ~(c + a)~ ~\vdots~ ~K~.

Input

  • Một dòng duy nhất chứa ~2~ số nguyên ~N~ và ~K~ ~(1\leq N, K \leq 2\times 10^5)~

Output

  • Gồm một số nguyên là số lượng bộ ba ~(a,b,c)~ tìm được.

Subtask

  • Có ~30\%~ số test là ~1 \leq n \leq 500~ và ~1 \leq k \leq 500~
  • Các số test còn lại không yêu cầu gì thêm.

Sample Input

3 2

Sample Output

9

Note

Các bộ ba thỏa mãn yêu cầu đề bài là: ~(1, 1, 1), (2, 2, 2), (1, 1, 3),~ ~(1, 3, 1), (3, 1, 1), (1, 3, 3), ~ ~(3, 1, 3), (3, 3, 1), (3, 3, 3)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.