Bedao Regular Contest 07 - NUMBER

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

~Tahp~ là một người rất thích số đẹp. ~Tahp~ định nghĩa một số nguyên dương là đẹp nếu số đó chia hết cho ~2~ và có tổng các chữ số ở biểu diễn thập phân chia hết cho ~9~.

Yêu cầu: cho số nguyên ~N~, hãy giúp Tahp tìm số nguyên dương đẹp thứ ~N~.

Input

  • Gồm ~1~ dòng chứa một số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 10^7)~.

Output

  • In ra số đẹp thứ ~N~.

Sample Input

3

Sample Output

54

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.