Bedao Regular Contest 04 - MARBLE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

~Neko~ rất thích chơi bi, nhất là khi chơi cùng với bạn bè của mình.

Vào một ngày đẹp trời, ~Neko~ nhận ra nhiều viên bi của mình đã không cánh mà bay. Do mất quá nhiều bi nên ~Neko~ không còn hứng thú với việc giữ bi nữa, anh muốn chia đều bi cho tất cả bạn bè của mình.

Tuy nhiên số lượng bi có hạn mà bạn bè lại quá đông. Hiện giờ ~Neko~ đang có ~a~ viên bi đỏ và ~b~ viên bi xanh, anh ấy muốn biết mình có thể chia cho nhiều nhất bao nhiêu người sao cho mỗi người có ~x~ viên bi đỏ và ~y~ viên bi xanh hoặc ~x~ viên bi xanh và ~y~ viên bi đỏ. Bạn hãy giúp ~Neko~ nhé!

* Lưu ý: Neko là người rất hào phóng nên sẽ luôn luôn chia cho mỗi người một lượng bi là số nguyên dương (trong trường hợp chia được).

Input:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương ~T~ là số bộ test. ~(T \leq 10^4)~

  • ~T~ dòng sau mỗi dòng chứa ~4~ số nguyên không âm ~a,b,x,y~ là dữ liệu của từng bộ test. (~ a,b,x,y \leq 10^9~)

Output:

  • Gồm ~T~ dòng, dòng thứ ~i~ là kết quả của bộ test thứ ~i~.

Sample Input

2
1 1 2 2
10 12 2 5

Sample Output

0
3

Subtask

  • ~30\%~ số test có ~a, b, x, y \leq 20~.
  • ~20\%~ số test tiếp theo có ~a, b, x, y \leq 1000~.
  • ~50\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.