Editorial for Bedao Regular Contest 05 - CARRAY


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

DP, LIS.

Ý tưởng
 • Với từng ~a[i]~, giả sử ta chọn ~a[i]~ làm phần tử đầu tiên được thêm để tạo thành dãy B, ta rút ra nhận xét như sau:

 • Các phần tử được thêm vào dãy ~B~ bằng cách thêm vào đầu, ta thêm lần lượt và vẫn giữ nguyên trình tự khi nằm trên dãy ~A~. Nhận ra rằng các phần tử đó tạo ra dãy con giảm dài nhất có phần tử đầu tiên là ~a[i]~ . Vì là dãy giảm dài nhất nên khi ta thêm lần lượt vào dãy ~B~ bằng cách thêm vào đầu thì dãy B vẫn tăng dần (thỏa mãn tính chất, và các số được thêm vào luôn tăng, dài nhất).

 • Tương tự với các phần tử được thêm vào dãy ~B~ Bằng cách thêm vào đuôi. Nhận ra rằng các phần tử đó tạo ra dãy con tăng dài nhất có phần tử đầu tiên là ~a[i]~ .

--> Với từng ~a[i]~ ta chỉ cần tìm các dãy tăng hoặc giảm ngặt bắt đầu bằng ~a[i]~ và kết quả là giá trị lớn nhất giữa tổng hai độ dài trừ đi ~1~ vì ~a[i]~ lặp lại hai lần.

Đọc thêm về cách tìm LIS trong ~O(nlogn)~ tại đây

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int n;
int a[100001];

int f[200001], g[200001];
int bit1[200001], bit2[200001];

void upd1(int x, int val) {
  for (; x > 0; x -= x & (-x))
    bit1[x] = max(bit1[x], val);
}

void upd2(int x, int val) {
  for (; x <= n; x += x & (-x))
    bit2[x] = max(bit2[x], val);
}

int query1(int x) {
  int ans = 0;
  for (; x <= n; x += x & (-x))
    ans = max(ans, bit1[x]);
  return ans;
}

int query2(int x) {
  int ans = 0;
  for (; x > 0; x -= x & (-x))
    ans = max(ans, bit2[x]);
  return ans;
}


int main(int argc, char** argv) {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  cin >> n;

  vector<int> val;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i];
    val.push_back(a[i]);
  }
  sort(val.begin(), val.end());

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    a[i] = lower_bound(val.begin(), val.end(), a[i]) - val.begin() + 1;

  for (int i = n; i >= 1; i--) {
    f[i] = 1 + query1(a[i] + 1);
    g[i] = 1 + query2(a[i] - 1);
    upd1(a[i], f[i]); upd2(a[i], g[i]);
  }    

  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    ans = max(ans, f[i] + g[i] - 1);
  cout << ans;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.