Bedao Regular Contest 04 - MAGIC

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hôm nay, bạn D lục lại trong kho code cũ của mình và thấy một đoạn mã giả viết về một hàm có nội dung như sau :

func f(array a[n])
   c = 0
   for i = 1 to n - 3
     for j = i + 1 to n - 2
       for x = j + 1 to n - 1
         for y = x + 1 to n
           if a[i] + a[j] + a[x] + a[y] = 0 : c = c + 1
   return c

Bạn D rất thích thú với hàm này nên muốn tăng tốc nó để có thể tìm ra kết quả trong ~1s~ với giới hạn đề bài cho. Các bạn hãy giúp D làm việc này nhé.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~n~ là độ dài của dãy ~(n \le 2\times 10^3)~.
 • Dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên ~a_1, a_2, ..., a_n~ ~(|a_i| \le 10^6)~.

Output

 • In ra một số duy nhất là kết quả của hàm này.

Sample Input

5
1 2 -1 -3 0

Sample Output

1

Subtask

 • ~30\%~ số test có ~n \le 10~
 • ~20\%~ số test tiếp theo có ~n \le 300~
 • ~50\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Note

Có duy nhất ~1~ bộ là ~(1, 2, -3, 0)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.