Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.4% 425
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 40.6% 282
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 34.3% 74
mblast BLAST ICPC 0.18 65.2% 159
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 438
nkbus Bus OI Style 0.18 47.4% 127
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.6% 153
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 29.5% 122
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.7% 165
spseq Sequences ICPC 0.18 34.8% 504
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 28.0% 13
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 39.1% 368
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.1% 258
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.7% 255
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 38.2% 79
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.7% 74
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 41.1% 75
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.2% 404
roads Roads ICPC 0.17 25.1% 266
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.0% 272
fcb002_makerect Beginner Free Contest 2 - MAKERECT Free Contest 0.17 23.7% 145
cond Quan hệ ICPC 0.16 49.0% 154
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.2% 512
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.1% 272
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.3% 287
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.6% 357
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.5% 333
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.8% 93
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.9% 243
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.7% 344
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.7% 421
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.0% 29
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.3% 189
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.2% 142
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.2% 286
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.16 51.8% 143
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.4% 741
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 57.4% 148
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 52.9% 205
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.9% 523
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 43.8% 252
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 43.2% 558
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.3% 504
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 19.4% 34
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.7% 237
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.3% 346
fcb031_present Beginner Free Contest 31 - PRESENT Free Contest 0.15 38.0% 121
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 42.8% 183
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 35.1% 43