Bedao Mini Contest 18 - SORTQUERY

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một mảng ~A~ ban đầu rỗng. Người ta cần thực hiện lần lượt ~Q~ truy vấn sau:

~1~ ~x~: Thêm giá trị nguyên ~x~ vào cuối mảng ~(0 \le x \le 10^9)~.

~2~: In ra giá trị ở vị trí đầu tiên của mảng. Dữ liệu đảm bảo lúc này ~A~ có ít nhất một phần tử. Sau đó xoá phần tử này đi.

~3~: Sắp xếp lại mảng theo thứ tự không giảm.

Input

  • Dòng đầu tiên nhập một số nguyên dương ~Q~ ~(Q \le 2 \times 10^5)~ là số lượng truy vấn.

Output

  • In ra đáp án với mỗi truy vấn thuộc loại ~2~.

Sample Input 1

7
1 2
1 1
2
3
2
1 3
2

Sample Output 1

2
1
3

Note

  • Có ~50\%~ số test thoả mãn ~n \le 1000~.

  • Các tests còn lại không có ràng buộc gì thêm.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -59
    yanwe111  commented on March 22, 2023, 3:28 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.