Editorial for Bedao Mini Contest 18 - SORTQUERY


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Subtask ~1~: ~O(Q^2 \times \log(Q))~.

Ta sẽ dùng lưu mảng ~A~ bằng một std::vector trong C++ hay cấu trúc dữ liệu nào khác hỗ trợ thao tác xoá, thêm và sắp xếp. Thực ra không phải lúc nào truy vấn thứ ~3~ cũng thực hiện nên thời gian chạy sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Subtask ~2~: ~O(Q \times \log(Q))~.

Ta duy trì hai mảng riêng biệt ~A~, ~B~.

Nếu gặp truy vấn ~1~: Ta thêm ~x~ vào ~B~.

Nếu gặp truy vấn ~2~: Nếu ~A~ không rỗng thì ta in ra phần tử đầu tiên của ~A~, ngược lại in ra phần tử đầu tiên của ~B~. Xoá phần tử đó.

Nếu gặp truy vấn ~3~: Ta sẽ hợp nhất ~B~ vào ~A~, sau đó xoá ~B~ và sắp xếp lại ~A~.

Để cách làm trên chạy được trong giới hạn đề bài thì mảng ~A~ phải hỗ trợ thao tác sắp xếp các phần tử nhanh. Do đó ta chọn sử dụng ~A~ là std::set và ~B~ là std::vector.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
#define F first
#define S second

using namespace std;
using ll = long long;

const int inf = 1061109567;
const ll INF = 4557430888798830399;
const int MOD = 998244353;

int query;
multiset <pair<ll, int>> ms;

int32_t main(void) {
  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
  if (fopen(".in", "r")) {
    freopen(".in", "r", stdin);
    freopen(".out", "w", stdout);
  }
  cin >> query;
  for (ll i = 2e9; i < query + 2e9; ++ i) {
    int type;
    cin >> type;
    if (type == 1) {
      int u; cin >> u;
      ms.insert({i, u});
    } else if (type == 2) {
      cout << ms.begin()->second << "\n";
      ms.erase(ms.begin());
    } else {
      while (ms.size() && ms.rbegin()->first >= 2e9) {
        int u = ms.rbegin()->second;
        ms.erase(-- ms.end());
        ms.insert({u, u});
      }
    }
  }
  return 0;
}

// Written by Kazama Hoang ^^

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.