Bedao Regular Contest 12 - GEN

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

FireGhost130104 đang sinh test cho Bedao Regular Contest 12! Trong quá trình sinh test, anh ấy đánh số các file tăng dần từ ~1, 2, 3, ...~. Tuy nhiên, khi lưu trên máy tính, các file test sẽ được sắp xếp theo thứ tự tên của chúng, vì thế, nếu bài có trên ~10~ test, chúng sẽ bị sắp xếp sai thứ tự (ví dụ, test ~10~ sẽ đứng trước test ~2~).

Để giải quyết vấn đề này, FireGhost130104 thêm một số số ~0~ vào trước tên mỗi file, sao cho số lượng số 0 được sử dụng là ít nhất và sau khi thêm, độ dài tên các file đều bằng nhau. Ví dụ, khi bài có ~10~ test, anh ấy sẽ lưu tên các file lần lượt là ~01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10~.

Tuy nhiên, trong quá trình upload bài, một số lượng lớn test đã bị mất, chỉ còn lại ~n~ file. Từ tên các file chưa bị mất, FireGhost130104 muốn biết: số lượng test tối thiểu và tối đa của bài này là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương ~n~ (~1 \le n \le 1000~) - số lượng test chưa bị mất.

Dòng thứ ~i~ trong ~n~ dòng tiếp theo chứa tên các file chưa bị mất. Dữ liệu đảm bảo tên các file này có độ dài bằng nhau và không vượt quá ~9~.

Output

In ra hai số nguyên dương: số lượng test tối thiểu và tối đa của bài toán.

Sample Input 1

3
4
7
2

Sample Output 1

7
9

Sample Input 2

3
07
10
03

Sample Output 2

10
99

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.