Editorial for Bedao Regular Contest 12 - GEN


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Dễ thấy, nếu độ dài của các tên file là ~k~ thì số lượng test tối đa luôn là ~10^k - 1~.

Lúc này, để tìm số lượng test tối thiểu, ta sẽ xét file được đánh số lớn nhất. Nếu tên file có chứa số ~0~ ở đầu, số lượng test tối thiểu sẽ là ~10^{k - 1}~; ngược lại, con số được đánh trên file đó chính là số lượng test tối thiểu.

Độ phức tạp: ~O(nk)~ với ~k~ là độ dài của các tên file.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.