Bedao Mini Contest 08 - TRIANGLE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~2~ số nguyên dương ~n~ và ~k~, hỏi có tồn tại dãy gồm ~n~ số nguyên dương không quá ~k~ sao cho không bộ ba số nào trong dãy là độ dài các cạnh của một tam giác có diện tích dương.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~t~ là số test case. ~(1 \le t \le 10^5)~
  • ~t~ dòng sau, mỗi dòng gồm ~2~ số nguyên lần lượt là ~n~ và ~k~. ~(3 \le n \le 10^{18}, 1 \le k \le 10^{18})~

Output

  • Gồm ~t~ dòng tương ứng với kết quả mỗi test case, nếu tồn tại một dãy thỏa mãn, in ra yes, ngược lại in ra no.

Sample Input

2
4 2
3 3

Sample Output

no
yes

Subtask

  • ~30\%~ số test có ~t \le 10, k \le 8~
  • ~70\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Giải thích

  • Với ~n = 4, k = 2~, không tồn tại dãy nào thỏa mãn.
  • Với ~n = 3, k = 3~, ta có dãy ~[1, 2, 3]~ thỏa mãn.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.