Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã

View as PDF

Submit solution

Points: 0.30
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: QUANMA.INP
Output: QUANMA.OUT

Problem source:
Olympic 30/4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong luật cờ vua, mỗi nước đi của quân mã được quy định như sau: quân mã đang ở vị trí X như hình vẽ bên dưới có thể di chuyển đến một trong các ô mà mũi tên chỉ đến (theo đường chéo của hình chữ nhật ~2 \times 3~)

image

Cho trước bàn cờ kích thước ~N \times M~ ô. Hãy đếm số nước đi ít nhất để quân mã di chuyển từ ô có tọa độ ~(x_1, y_1)~ đến ô có tọa độ ~(x_2, y_2)~. Trong trường hợp không đến được thì ghi ra giá trị ~-1~.

Input

Cho từ tệp văn bản QUANMA.INP gồm:

 • Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương ~N~, ~M~ ~(2≤ N, M ≤1000)~.

 • Dòng 2 ghi 2 số nguyên ~x_1~, ~y_1~ ~(1≤x_1≤N~; ~1≤y_1≤M)~

 • Dòng 3 ghi 2 số nguyên ~x_2~, ~y_2~ ~(1≤x_2≤N~; ~1≤y_2≤M)~

Các số trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một ký tự trắng.

Output

Ghi ra tệp văn bản QUANMA.OUT một số nguyên duy nhất cho biết số nước đi ít nhất để quân mã di chuyển từ ô ~(x_1, y_1)~ đến ô ~(x_2, y_2)~. Nếu quân mã không đến được thì ghi số ~-1~.

Sample Input 1

4 6
1 1
2 4

Sample Output 1

2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  tomchen2k8  commented on Dec. 29, 2023, 11:59 a.m.

  Bài này vẫn còn bug với trường hợp -1, em xử lí bình thường vẫn full ạ


  • -1
   nguyenbahoang  commented on Dec. 30, 2023, 1:26 p.m.

   ok tom nhe Hon cx v :))