Editorial for Bedao Mini Contest 17 - EQUATION


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Ta sẽ xử lí từng toán tử:

  • Gọi ~ans~ là kết quả cho đến trước toán tử này
  • Gọi ~num~ là biến để lưu giá trị tích lũy của một chuỗi phép nhân (ban đầu ~num = 1~)
  • Gọi ~last~ là giá trị của toán hạng trước đó (giữa toán tử đang xử lí và toán tử phía trước)
  • Gọi ~sign~ là dấu của toán tử + hoặc - trước đó

Chia thành 2 trường hợp là toán tử cộng trừ hoặc toán tử nhân:

  • Nếu toán tử đang xét là cộng hoặc trừ thì cộng/trừ ~ans~ cho ~num \times x~ với ~x~ là toán hạng trước đó, đặt lại ~num = 1~ lưu lại dấu này để biết ta sẽ cộng hay trừ toán hạng kế tiếp.
  • Nếu toán tử đang xét là nhân thì đặt ~num = num \times x~ với ~x~ là toán hạng trước đó.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.