Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 60.2% 65
fcb031_marec Beginner Free Contest 31 - MAREC Free Contest 0.11 37.9% 137
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 23.1% 3
fcb010_elevator Beginner Free Contest 10 - ELEVATOR Free Contest 0.11 43.6% 34
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 49.9% 214
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 66.7% 2
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_average Beginner Free Contest 11 - AVERAGE Free Contest 0.11 29.8% 14
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.2% 400
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 53.2% 24
fcb011_aquery2 Beginner Free Contest 11 - AQUERY2 Free Contest 0.11 40.7% 46
fcb012_garden Beginner Free Contest 12 - GARDEN Free Contest 0.11 30.0% 4
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.8% 318
fcb012_clkangle Beginner Free Contest 12 - CLKANGLE Free Contest 0.11 33.0% 30
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 11.1% 4
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 70.9% 53
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.6% 367
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 33.3% 2
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 3.6% 6
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 10.8% 4
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 35.9% 106
fcb027_chiakeo Beginner Free Contest 27 - CHIAKEO Free Contest 0.11 37.5% 12
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 54.9% 288
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 14.3% 1
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.11 9.5% 2
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.11 30.9% 91
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.3% 333
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 54.8% 827
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 43.7% 388
message Truyền tin ICPC 0.10 42.6% 591
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.1% 204
nkseq Dãy số OI Style 0.10 32.9% 282
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.9% 186
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.4% 356
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.4% 795
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.4% 329
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 31.2% 105
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 44.0% 634
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 22.1% 188
thseq Dãy số OI Style 0.10 9.1% 44
fcb003_linetrip Beginner Free Contest 3 - LINETRIP Free Contest 0.10 50.5% 235
fcb003_electric Beginner Free Contest 3 - ELECTRIC Free Contest 0.10 25.3% 44
fcb003_nhantinh Beginner Free Contest 3 - NHANTINH Free Contest 0.10 25.6% 110
fcb003_military Beginner Free Contest 3 - MILITARY Free Contest 0.10 32.1% 75
fcb003_reverse Beginner Free Contest 3 - REVERSE Free Contest 0.10 38.9% 81
fcb004_number Beginner Free Contest 4 - NUMBER Free Contest 0.10 23.7% 65
fcb004_incpos Beginner Free Contest 4 - INCPOS Free Contest 0.10 31.7% 61
fcb004_begin9 Beginner Free Contest 4 - BEGIN9 Free Contest 0.10 13.1% 83
fcb004_sub Beginner Free Contest 4 - SUB Free Contest 0.10 38.7% 126