Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 34.4% 420
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - Bánh kẹo Olympic 30/4 0.30 47.3% 260
bedao_r04_marble Bedao Regular Contest 04 - MARBLE Bedao Contest 0.30 4.4% 44
bedao_r04_magic Bedao Regular Contest 04 - MAGIC Bedao Contest 0.30 19.0% 111
icpc21_regional_b ICPC 2021 vòng Regional - B: Backbone Network ICPC 0.30 62.9% 217
icpc21_regional_h ICPC 2021 vòng Regional - H: Hoang & Vuong ICPC 0.30 44.5% 159
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 29.0% 358
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 27.2% 409
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 0.30 11.8% 74
bedao_r05_carray Bedao Regular Contest 05 - CARRAY Bedao Contest 0.30 14.3% 131
bedao_m10_raid Bedao Mini Contest 10 - RAID Bedao Contest 0.30 9.6% 79
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 30.6% 237
bedao_m12_colorcyc Bedao Mini Contest 12 - COLORCYC Bedao Contest 0.30 9.3% 77
bedao_r08_negiko Bedao Regular Contest 08 - NEGIKO Bedao Contest 0.30 15.6% 295
bedao_r09_devil Bedao Regular Contest 09 - DEVIL Bedao Contest 0.30 7.8% 133
bedao_r10_battleship Bedao Regular Contest 10 - BATTLESHIP Bedao Contest 0.30 13.9% 58
icpc22_mb_b ICPC 2022 miền Bắc - B: MOVE ICPC 0.30 31.2% 327
icpc22_mb_d ICPC 2022 miền Bắc - D: MOD10 ICPC 0.30 30.6% 343
icpc22_mt_i ICPC 2022 miền Trung - I: Three Friends ICPC 0.30 34.7% 185
icpc22_mt_n ICPC 2022 miền Trung - N: Pseudocode ICPC 0.30 42.2% 233
icpc22_mn_k ICPC 2022 miền Nam - K: HTML ICPC 0.30 56.6% 147
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.8% 343
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 48.0% 592
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 17.9% 57
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 27.4% 53
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Quà Noel Olympic Sinh Viên 0.30 15.5% 113
bedao_m16_shooting Bedao Mini Contest 16 - SHOOTING Bedao Contest 0.30 13.5% 72
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.30 24.5% 92
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.30 23.1% 89
bedao_r13_gcd Bedao Regular Contest 13 - GCD Bedao Contest 0.30 10.2% 229
bedao_m17_equation Bedao Mini Contest 17 - EQUATION Bedao Contest 0.30 7.4% 117
bedao_g12_oddeven Bedao Grand Contest 12 - ODDEVEN Bedao Contest 0.30 13.2% 201
bedao_m18_sortqry Bedao Mini Contest 18 - SORTQUERY Bedao Contest 0.30 17.6% 144
icpc19_regional_d ICPC 2019 vòng Regional - D: Dating Time ICPC 0.30 54.2% 11
mofkcup_r1_b Mofk Cup Round 1 - ROBOT Bedao Contest 0.30 13.1% 78
mofkcup_r2_a Mofk Cup Round 2 - COWSHEDS Bedao Contest 0.30 19.8% 128
bedao_r14_seq Bedao Regular Contest 14 - SEQ Bedao Contest 0.30 28.8% 255
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 25.8% 757
vnoicup23_r1_c Stone Arrangement VNOI Cup 0.30 59.5% 1258
bedao_r15_symmetry Bedao Regular Contest 15 - SYMMETRY Bedao Contest 0.30 17.1% 282
vnoicup23_r2_b Greatest Common Divisor VNOI Cup 0.30 39.0% 767
vnoicup23_r3_b Symphony of the Kettles VNOI Cup 0.30 11.7% 271
geo_s Khoảng cách giữa hai tia Educational 0.30 5.3% 38
bedao_r16_c Bedao Regular Contest 16 - Đá thủ Bedao Contest 0.30 58.9% 644
icpc23_mt_b ICPC 2023 miền Trung - B: Ocean Club ICPC 0.30 34.7% 111
icpc23_mt_c ICPC 2023 miền Trung - C: Greatest Common Divisor ICPC 0.30 44.0% 120
icpc23_mt_d ICPC 2023 miền Trung - D: Boom ICPC 0.30 56.6% 119
icpc23_mn_c ICPC 2023 miền Nam - C: Cube ICPC 0.30 39.6% 62
icpc23_mn_h ICPC 2023 miền Nam - H: Harry's Magical Number ICPC 0.30 38.6% 86
hcm_thpt_23_a Thuật Toán Sắp Xếp HSG Tỉnh/Thành phố 0.30 45.5% 50