Bedao Mini Contest 13 - APPLE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.35 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

CopiumIllya cảm thấy ngán ngẩm vì ăn mãi không hết táo nên đã nghĩ ra một trò chơi. Trò chơi đó như sau:

Có hai hàng táo, mỗi hàng lần lượt có ~n~ và ~m~ quả táo. Khi đến lượt một người chơi, người đó sẽ thực hiện thao tác sau: lấy ~x~ trái táo trong hàng có nhiều táo hơn, sao cho ~x > 0~ và ~x~ là bội của số táo nhỏ hơn.

Nếu đến lượt của người chơi hiện tại mà một trong hai hàng táo trống, thì người còn lại là người chiến thắng.

Hai người sẽ cùng nhau chơi trò chơi ~q~ lần. Ở mỗi lần chơi, Copium là người đi trước. Biết cả hai người chơi đều chơi tối ưu, hãy xác định Copium hay Illya là người chiến thắng trong mỗi lần chơi.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~q~ ~(1 \le q \le 1000)~.

  • ~q~ dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên ~n~ và ~m~ ~(1 \le n, m < 2^{31})~.

Output

  • In ra ~q~ dòng, mỗi dòng thể hiện người chiến thắng tương ứng của mỗi lần chơi. Nếu copium thắng, hãy in ra ~\texttt{copium}~, ngược lại, in ra ~\texttt{illya}~.

Subtask

  • ~30\%~ số test có ~1 \le n, m \le 1000~.

  • ~70\%~ số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input 1

3
1 2
3 4
6 9

Sample Output 1

copium
illya
illya

Notes

Ở test case đầu tiên, Copium sẽ lấy hết ~2~ trái táo ở hàng ~2~. Khi đến lượt Illya, vì hàng ~2~ trống nên Copium là người chiến thắng.

Ở test case thứ hai, Copium chỉ có thể lấy đi ~3~ trái táo ở hàng ~2~. Lúc này, số táo ở hai hàng lần lượt là ~3~ và ~1~. Vì thế, Illya sẽ chỉ cần lấy hết ~3~ trái táo ở hàng ~1~ để trở thành người chiến thắng.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.