Khai bút đầu xuân

View as PDF

Submit solution


Points: 0.37 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
SPOJ
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Mùng ~1~ Tết, Nuga quyết định khai bút đầu xuân bằng cách giải một bài tập tin rất khó mà bạn ấy đã thấy trong một giấc mơ.

Cho một dãy số nguyên dương. Tính xem có bao nhiêu dãy con gồm các phần tử liên tiếp của nó mà có số lượng phần tử khác nhau nằm trong đoạn [~L~, ~U~].

Sau ~2~ tiếng ngồi cắn bút mà không giải xong, Nuga quyết định nhờ các bạn đội tuyển tin giúp đỡ. Nuga sẽ rất biết ơn nếu các bạn giải được bài tập này, và bạn ấy sẽ lì xì cho các bạn nhân dịp đầu năm mới.

Input

Dòng đầu tiên chứa các số nguyên dương ~N~, ~L~, ~U~. Sau đó là ~N~ dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~X~ là một phần tử của dãy số.

Output

Một dòng duy nhất chứa một số nguyên thể hiện số dãy con có số lượng phần tử khác nhau nằm trong đoạn [~L~, ~U~].

Sample Input

4 1 2
231
19
7
19

Sample Output

8

Giới hạn

  • ~1 \le L \le U \le N \le 2^{20}~
  • ~1 \le X \le 2^{31} - 1~

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    tboros2   commented on Nov. 26, 2022, 4:16 p.m.

    cho e xin tutorial :'(