VM 12 Bài 03 - Thử máy

View as PDF

Submit solution


Points: 0.37 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Xuân Khánh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Định nghĩa:

 • "Chữ số" là các kí tự từ "0" đến "9".
 • "Chữ cái" là các kí tự "a" đến "z" và từ "A" đến "Z" (kí tự Latin in hoa và in thường).
 • "Số" là dãy liên tiếp các chữ số, có thể chứa tối đa một dấu trừ ("-") ở đầu nếu là số âm và tối đa một dấu thập phân (".") nếu là số thực.
 • "Từ" là dãy liên tiếp các chữ cái.

Input

Input gồm nhiều dòng:

 • Mỗi dòng là một dãy các từ hoặc các số. Các số và từ được ngăn cách với nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.
 • Input sẽ kết thúc bằng một dòng chứa một dấu chấm hỏi ("?").
 • Input không có quá ~20~ dòng.
 • Mỗi dòng không có quá ~100~ kí tự.
 • Mỗi số không có quá ~9~ chữ số.
 • Mỗi từ không có quá ~9~ kí tự.

Output

Output gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một dòng ở Input (trừ dòng chứa dấu chấm hỏi):

 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các số, in ra tổng của các số đó (làm tròn đến chính xác ~6~ chữ số thập phân).
 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các từ, in ra xâu tổng của các từ đó (nối các từ lại với nhau theo thứ tự trong Input).
 • Nếu không phải một trong hai trường trên, ghi ra xâu "Error!" (không bao gồm cặp dấu "").

Sample Input

12 23 34
abd  dbs
12 a 4 
?

Sample Output

69.000000
abddbs
Error!

Note

Các bạn nhập xuất bằng Standard Input/Output cho cả Pascal và C++. Lưu ý rằng ở cuối Output không được có kí tự lạ (ngoại trừ kí tự kết thúc dòng). Ví dụ: Output là "69" nhưng các bạn in ra "69 " thì vẫn tính là sai kết quả.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.