Làm quen bạn mới

View as PDF

Submit solution


Points: 0.38 (partial)
Time limit: 0.9s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO Holiday 2010 Bonus Competition
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sau khi tham dự IOI và OLPSV, Nguyên chuyển đến một ngôi nhà mới. Khu nhà mới của Nguyên có ~N~ người bạn hàng xóm (~N \leq 200000~). Vì dễ bị nhầm nên Nguyên đánh số các bạn ấy từ ~1~ đến ~N~. Giữa các ngôi nhà có đường đi tạo thành cây. Khoảng cách giữa hai căn nhà kề nhau là ~1~ đơn vị. Có ~K~ cuộc hẹn (~K \leq \frac{N}{2}~) được Nguyên đưa ra để làm quen với các bạn mới. Để tính toán chi phí mời các bạn, Nguyên muốn biết xem khoảng cách xa nhất của ~2~ ngôi nhà trong một cuộc hẹn là bao nhiêu? Bạn hãy giúp Nguyên giải quyết vấn đề này.

Input

Dòng ~1~ gồm ~2~ số ~N~ và ~K~.

~N~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ gồm ~2~ số ~x~ và ~y~. Trong đó ~x~ là thứ tự của cuộc hẹn mà bạn thứ i tham gia, ~y~ là nhà hàng xóm của bạn thứ ~i~. Nếu ~y~ = ~0~ thì đó là gốc của khu dân cư (có thể hiểu là gốc của cây).

Output

Gồm ~K~ dòng, dòng thứ ~i~ thể hiện đường đi xa nhất tìm được giữa ~2~ ngôi nhà của ~2~ người bạn trong cuộc hẹn thứ ~i~.

Sample Input

6 2
1 3
2 1
1 0
2 1
2 1
1 5

Sample Output

3
2

Note

 -3-
  |
 -1-
 / | \
2 4 5
   |
   -6-

​Trong cuộc hẹn thứ 1 gồm 3 bạn là bạn số 1, số 3 và số 6. Khoảng cách xa nhất giữa 2 ngôi nhà trong cuộc hẹn thứ 1 là 3 ( giữa nhà bạn số 3 và số 6). Tương tự, cuộc hẹn thứ 2 gồm 3 bạn số 2, số 4 và số 5, khoảng cách xa nhất là 2.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  tentruycap  commented on Aug. 10, 2021, 8:00 a.m.

  chỗ input "Trong đó x là thứ tự của cuộc hẹn mà bạn thứ itham gia" mong ad tách ra chữ i ra khỏi từ tham