Trò chơi dò mìn

View as PDF

Submit solution


Points: 0.35 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOIcamp Marathon 2005-2006
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một bãi mìn hình chữ nhật có cạnh ~M \times N~ nguyên dương. Bãi mìn được chia thành ~M \times N~ ô vuông đơn vị bằng các đường song song với các cạnh, các dòng ô vuông đánh số từ ~1~ đến ~M~ từ trên xuống dưới, các cột ô vuông đánh số từ ~1~ đến ~N~ từ trái sang phải, hai ô vuông khác nhau được gọi là kề nhau nếu chúng có ít nhất một đỉnh chung. Mỗi ô vuông có không quá một quả mìn. Để ghi nhận tình trạng mìn tại các ô đồng thời có thể giữ bí mật phần nào, người ta lập một mảng hai chiều ~M~ dòng ~N~ cột mà ~A_{U, V}~ bằng số ô mìn có điểm chung với ô ~[U~, ~V]~ của bãi mìn (có nhiều nhất ~8~ ô có điểm chung với một ô cho trước).

Cho mảng ~A~, hãy tìm cách xác định các ô có mìn.

Input

  • Dòng đầu gồm hai số nguyên ~M~, ~N~ là kích thước hình chữ nhật.
  • ~M~ dòng sau, mỗi dòng ghi ~N~ số thể hiện mảng ~A~.

Output

  • Gồm ~M~ dòng, mỗi dòng ghi ~N~ số ~0~ hoặc ~1~ tương ứng với ô đó không có mìn hoặc có mìn.
  • Nếu có nhiều kết quả thỏa mãn, chỉ cần đưa ra một kết quả duy nhất.
  • Biết rằng dữ liệu vào luôn đảm bảo có ít nhất một kết quả.

Giới hạn

  • ~1 \leq M~, ~N \leq 200~

Sample Input

4 4
1 3 3 1
2 3 4 4
3 6 5 3
1 3 3 3

Sample Output

1 0 0 1 
0 1 1 0 
0 0 1 1 
1 1 1 0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.