Em tập đếm 1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.37 (partial)
Time limit: 0.9s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một bảng có ~M \times N~ ô vuông, gồm ~M~ dòng và ~N~ cột ~(M~, ~N \le 5000)~.

Các ô chỉ nhận giá trị ~0~ hoặc ~1~.

Đếm số hình vuông thuộc bảng không chứa ô ~1~.

Input

  • Duy nhất ~2~ số: ~M N~.
  • ~M~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ~N~ kí tự ('0' hoặc '1').

Output

  • Dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Sample Input

2 3
000
001

Sample Output

6

Note

Giải thích: Có 5 hình vuông cạnh 1 và 1 hình vuông cạnh 2.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.