Tam giác vuông

View as PDF

Submit solution


Points: 0.39 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COCI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~N~ điểm trên mặt phẳng tọa độ. Yêu cầu đếm số tam giác vuông có cạnh bên song song với trục ~Ox~ và ~Oy~ trên trục tọa độ ~Oxy~.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa ~N~ là số lượng điểm trên mặt phẳng tọa độ.
  • ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu tả tọa độ của một điểm trong ~N~ điểm trên.
  • Lưu ý: dữ liệu đảm bảo không có ~2~ điểm trùng nhau.

Output

  • Một dòng chứa kết quả bài toán.

Giới hạn

  • ~N \le 100~ ~000~.
  • ~1 \le X~, ~Y \le 100~ ~000~.

Sample Input

6
10 10
20 10
10 20
20 20
30 20
30 30

Sample Output

8

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.