Xúc xắc

View as PDF

Submit solution


Points: 0.36 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Khúc Anh Tuấn
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một mặt bàn nằm ngang được chia làm lưới ô vuông, trong mỗi ô có ghi một số tự nhiên.

Cho ~1~ con xúc xắc nằm vừa vặn trên một ô của lưới. Mỗi mặt của xúc xắc là một số từ ~1~ đến ~6~. Ban đầu, mặt trước là số ~1~, mặt trên là số ~2~ và mặt bên phải là số ~3~, các mặt đối diện có tổng số là ~7~. Mỗi lần, con xúc xắc có thể lăn về phía trái, phải, trước, sau. Mỗi lần tiếp xúc với mặt bàn, ta mất một chi phí bằng số ghi trên ô mà xúc xắc đang nằm trên nhân với số trên mặt của xúc xắc đang tiếp xúc với mặt bàn.

Hãy tìm cách lăn từ một ô đến một ô khác trên mặt bàn để đạt chi phí nhỏ nhất.

Input

 • Dòng đầu ghi ~2~ số ~M~, ~N~ lần lượt là số dòng và số cột của lưới ô trên mặt bàn.
 • ~M~ dòng sau, mỗi dòng ghi ~N~ số nguyên không quá ~100~ là số ghi trên các ô lưới của mặt bàn. Các dòng được liệt kê theo thứ tự từ xa đến gần, các số trên mỗi dòng liệt kê từ trái sang phải.
 • Dòng cuối ghi ~2~ cặp số lần lượt là tọa độ (dòng, cột) của ô bắt đầu và ô kết thúc.

Output

Ghi ra một số duy nhất là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Giới hạn

~1 \leq M~, ~N \leq 50~.

Sample Input

3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
2 2 3 3

Sample Output

52

Note

image


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  Atlant  commented on May 7, 2021, 4:45 a.m.

  cho mình hỏi trạng thái ban đầu của xúc xắc trên ô bắt đầu là như nào với


  • -1
   tiozo  commented on June 16, 2021, 8:30 a.m.

   Ban đầu, mặt trước là số 1, mặt trên là số 2 và mặt bên phải là số 3