Dãy lệnh điều khiển

View as PDF

Submit solution


Points: 0.38 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
SRM 473, Div 1 - Level 1Người dịch: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một dãy lệnh điều khiển robot 'S': đi thẳng ~1~ đơn vị, 'L' quay trái ~90~ độ, 'R' quay phải ~90~ độ; dãy lệnh được lặp lại vô số lần. Ta nói đường đi của robot là bị chặn (bounded) nếu tồn tại một số ~R~ sao cho khi thực hiện dãy lệnh vô hạn lần robot vẫn không bao giờ đi ra khỏi đường tròn bán kính ~R~ có tâm là điểm xuất phát của robot. Hãy cho biết đường đi là bị chặn hay không bị chặn.

Input

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Tiếp theo là dòng <<.
  • Mỗi dòng tiếp theo mô tả một phần của dãy lệnh. Nối tất cả các chuỗi lại để được dãy lệnh đầy đủ.
  • Kết thúc bằng dòng >>.

Output

  • Với mỗi test in ra "bounded" nếu đường đi bị chặn và "unbounded" nếu đường đi không bị chặn.

Giới hạn

  • Số chuỗi lệnh nằm từ ~1~ ...~50~. Mỗi lệnh có từ ~1~ đến ~50~ ký tự 'S', 'L' hoặc 'R'.

Sample Input

[CASE]
<<
L
>>

[CASE]
<<
SRSL
>>

[CASE]
<<
SSSS
R
>>

[CASE]
<<
SRSL
LLSSSSSSL
SSSSSS
L
>>

[END]

Sample Output

bounded
unbounded
bounded
unbounded

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.