Số nguyên tố!

View as PDF

Submit solution


Points: 0.37 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~2~ số nguyên ~N~ và ~K~ ~\left(1 \leq N \leq 2^{64} - 1;\text{ } 3 \leq K \leq 10\right)~. Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá ~N~ và là tích của ~K~ số nguyên tố liên tiếp.

Input

  • Dòng đầu là số nguyên ~T~ tương ứng với số bộ test ~\left(1 \leq T \leq 15\right)~.
  • ~T~ dòng tiếp theo mỗi dòng là ~1~ cặp số ~\left(N, K\right)~ cách nhau ~1~ dấu cách.

Output

  • Gồm ~T~ dòng là kết quả của ~T~ bộ test tương ứng, nếu không tìm được số thỏa mãn in ra ~-1~.

Sample Input

2
100 4
110 3

Sample Output

-1
105

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.