Beginner Free Contest 32 - COUNT

View as PDF

Submit solution

Points: 0.35 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -3
    ntkiet  commented on May 5, 2022, 7:22 p.m.

    hình như 10 test cuối có gì đặc biệt mà mình sửa cách gì cũng không AC :')