Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 38.0% 500
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.0% 496
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.4% 492
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.4% 490
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.4% 486
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 46.8% 474
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 25.6% 470
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.1% 465
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.4% 463
lem3 TRIP OI Style 0.12 53.9% 462
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 34.6% 460
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.4% 454
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 62.5% 449
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 35.0% 449
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Chưa phân loại 0.15 31.1% 445
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 35.0% 442
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 58.1% 427
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 55.6% 426
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 39.3% 426
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 57.0% 413
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 26.7% 412
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 29.4% 412
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 51.3% 410
kquery K-query ICPC 0.26 37.5% 408
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 51.2% 405
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 53.9% 400
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.0% 399
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 48.1% 395
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 47.3% 391
message Truyền tin ICPC 0.10 43.1% 390
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.9% 390
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 49.0% 389
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.5% 378
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 55.6% 372
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.2% 369
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 79.6% 368
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 72.9% 367
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.6% 359
fc128_vsum Free Contest 128 - VSUM Free Contest 0.31 41.9% 359
spseq Sequences ICPC 0.18 35.8% 354
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 23.8% 352
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 46.5% 350
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.9% 349
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 64.9% 348
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 36.5% 346
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 24.8% 342
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.6% 328
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 31.5% 321
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 41.7% 321
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 55.1% 316