Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
vnoicup23_r1_c Stone Arrangement VNOI Cup 0.30 60.0% 1315
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.5% 1304
kquery K-query ICPC 0.26 40.4% 1303
acmnb ACM OI Style 0.40 40.2% 1291
message Truyền tin ICPC 0.10 44.2% 1286
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 36.0% 1275
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 51.8% 1268
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.6% 1249
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 50.1% 1221
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 50.7% 1217
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.2% 1203
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 40.1% 1199
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.07 60.2% 1196
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.06 57.9% 1188
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 26.9% 1176
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 47.1% 1171
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.2% 1167
ads Quảng cáo ICPC 0.14 56.2% 1154
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.6% 1152
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.8% 1138
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.4% 1128
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 41.5% 1088
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 41.7% 1078
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 53.7% 1077
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 51.4% 1058
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 16.6% 1036
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.06 50.6% 1035
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 26.8% 1034
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 33.0% 1030
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 61.5% 1026
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 57.3% 1014
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 17.4% 1005
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.3% 985
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.7% 971
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 22.2% 969
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.0% 964
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 40.6% 960
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.4% 957
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 41.7% 955
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.05 56.8% 952
fcb046_fences Beginner Free Contest 46 - FENCES Free Contest 0.20 82.0% 952
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 18.8% 949
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 47.6% 949
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 76.8% 949
vnoicup23_r2_a Boccher Hide-and-Seek VNOI Cup 0.20 49.1% 943
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.6% 940
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 37.6% 935
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.9% 933
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.8% 930
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 43.0% 924