Educational Segment Tree Contest - ITDS1

View as PDF

Submit solution

Points: 0.40
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Educational Segment Tree Contest - Anh Nguyên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  flechilavt  commented on Dec. 2, 2023, 2:23 a.m.

  này làm sao viết hàm build v mn


 • -3
  loitran1001  commented on Nov. 27, 2023, 4:41 a.m.

  bài này cài multiset nhưng vẫn hơn 3s vậy mn có cách nào giảm được thời gian không?


  • -3
   loitran1001  commented on Nov. 27, 2023, 5:08 a.m.

   chỉnh sửa: Đã AC, game này nhân phẩm


 • 16
  tink29lenhuttri32  commented on Sept. 14, 2023, 2:39 a.m.

  VanvatthuaFuxuan


  • -2
   anita  commented on Oct. 26, 2023, 12:51 p.m.

   vanvatthuaOtto


 • -7
  Huuuuuuh  commented on March 7, 2022, 9:47 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -15
   vqt  commented on July 24, 2022, 5:48 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 101
  YugiHackerKhongCopCode  commented on Dec. 22, 2021, 9:25 a.m.

  Cmt này spoil thuật!

  Thuật 1: IT

  Mỗi node là 1 set/multiset

  Truy vấn update

  Khi đoạn cần update có ~l==r~ thì ta xóa số ~a[i]~ cũ và thêm ~v~ vào multiset

  Trường hợp ~l~ != ~r~ thì ta kiểm tra cây con trái hay cây con phải vừa bị xóa số, ta xóa số đó đi và thêm v vào multiset

  Ngoài ra còn có cách đơn giản hơn là khi ~l==r~ thì tất cả các đoạn chứa ~a[i]~ sẽ đều phải xóa 1 giá trị ~a[i]~ và thêm 1 giá trị ~v~, ta sẽ dùng 1 vòng while chạy ngược về để update.

  Truy vấn get

  Tìm số nhỏ nhất ~\geq k~ trong đoạn từ ~l~ đến ~r~ và return

  Độ phức tạp:

  Bộ nhớ: ~N.log(N)~ (vì độ sâu tối đa là log(N)).

  Thời gian: ~N.log(N)^2~ (thời gian tìm kiếm trên set là ~logN~).

  Thuật 2: Chia căn

  Đặt block = ~sqrt(N)~

  Mỗi đoạn độ dài block ta sẽ cho vào 1 multiset

  Truy vấn update

  Xóa ~a[i]~ cũ trong block chứa ~i~, thêm ~a[i]~ mới vào.

  Truy vấn get

  Tìm trong đoạn từ ~l~ đến ~r~ có bao nhiêu block hoàn chỉnh và get trong các block đó, còn phần dư 2 bên thì duyệt trâu.

  Độ phức tạp:

  Bộ nhớ: ~N~

  Thời gian: ~N + M.sqrt(N).log(sqrt(N))~