Beginner Free Contest 29 - PREFIX

View as PDF

Submit solution

Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    2N1T2K1L  commented on Jan. 13, 2024, 2:43 p.m.

    Ý tưởng

    Đặt vt1 là vị trí đầu của xâu a: int vt1 = a >! Duyệt i từ 0 -> b.size() >! Nếu a[vt1] = b[i] thì vt1++, k thì in ra NO rồi return 0 >1 In ra YES