Hình vuông 0 1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Võ Khánh Trung
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bảng kích thước ~M \times N~, được chia thành lưới ô vuông đơn vị ~M~ dòng ~N~ cột ~(1 \le M~, ~N \le 1000)~

Trên các ô của bảng ghi số ~0~ hoặc ~1~. Các dòng của bảng được đánh số ~1~, ~2~ ...~M~ theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số ~1~, ~2~ ..., ~N~ theo thứ tự từ trái qua phải

Yêu cầu:

Hãy tìm một hình vuông gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

 1. Hình vuông là đồng nhất: tức là các ô thuộc hình vuông đó phải ghi các số giống nhau ~(0~ hoặc ~1)~
 2. Cạnh hình vuông song song với cạnh bảng.
 3. Kích thước hình vuông là lớn nhất có thể

Input

Dòng ~1~: Ghi hai số ~M~, ~N~

~M~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi ~N~ số mà số thứ ~j~ là số ghi trên ô ~(i~, ~j)~ của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi kích thước cạnh của hình vuông tìm được

Sample Input

11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Sample Output

7

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 19
  HV_DuongPhucThienNhan_BL_2022   commented on Jan. 28, 2022, 10:55 p.m. edited

  Lời giải ở đây:

  https://vietcodes.github.io/code/161/index.html

  Đừng downvote mình nha tại mình là người mới mọi người thông cảm :(