Lát gạch

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Basic problem
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một hình chữ nhật kích thước ~2*N~ ~(1 \le N \le 100)~. Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước ~1*2~ và ~2*1~ vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test ~T~ ~(T \le 100)~.

~T~ dòng sau mỗi dòng ghi một số ~N~.

Output

Ghi ra ~T~ dòng là số cách lát tương ứng.

Sample Input

3
1
2
3

Sample Output

1
2
3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -23
  KLove_me   commented on May 11, 2021, 1:35 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -32
   CQTshadow   commented on May 12, 2021, 9:57 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.