Educational Segment Tree Contest - ITEZ2

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Educational Segment Tree Contest - Anh Long
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bạn được cho một mảng gồm ~n~ số nguyên. Ban đầu tất cả các số của mảng đều là 0. Nhiệm vụ của bạn là xử lí 2 loại truy vấn:

 • Loại 1 có dạng ~1~ ~x~ ~y~: Gán phần tử ở vị trí thứ ~x~ trong dãy thành số ~y~ (~1\le x\le n,|y|\le 10^9~)
 • Loại 2 có dạng ~2~ ~l~ ~r~: In ra tổng các phần tử trong đoạn từ ~l~ đến ~r~ (~1\le l\le r\le n~)

Với mỗi truy vấn loại 2, hãy in ra câu trả lời trên một dòng.

Input

 • Dòng đầu tiên là hai số ~n~ và ~q~ lần lượt là số phần tử của mảng (~1\le n\le 10^5~) và số truy vấn (~1 \le q \le 10^5~).
 • ~q~ dòng sau, mỗi dòng là một truy vấn thuộc một trong 2 loại trên.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, in ra câu trả lời trên một dòng

Sample Input

5 8
1 1 2
1 3 5
2 1 3
1 5 4
2 1 5
1 4 3
1 3 5
2 1 4

Sample Output

7
11
10

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -29
  khang123  commented on Sept. 26, 2022, 5:54 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  khang123  commented on Sept. 26, 2022, 5:54 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 35
  I_love_Hoang_Yen  commented on Dec. 20, 2021, 11:57 a.m.

  Đề viết sai? Dòng đầu là n và q?


  • 14
   fallingstar  commented on Dec. 22, 2021, 5:48 p.m.

   Em đã sửa đề lại