Dãy 2-Sum

View as PDF

Submit solution


Points: 0.89 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một dãy các số nguyên không âm ~A_{1 \dots N}~ được gọi là 2-Sum nếu ta có thể tách dãy đó làm ~2~ dãy có tổng các giá trị bằng nhau. Nghĩa là tồn tại một số ~k~ trong đoạn ~[1 \dots N-1]~ sao cho tổng ~A_{1} + A_{2} + \dots + A_{k} = A_{k + 1} + A_{k + 2} + \dots + A_{N}~.

Cho ~1~ dãy gồm ~N~ số nguyên không âm. Hãy tìm dãy con gồm các phần tử liên tiếp dài nhất mà cũng là dãy 2-Sum.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~ ~(2 \le N \le 5000)~.

~N~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa giá trị của phần tử ~A_{i}~ của dãy. ~(0 \le A_{i} \le 200000)~

Output

Xuất ra độ dài lớn nhất của dãy 2-Sum tìm được. Nếu không có kết quả thì in ra ~0~.

Sample Input

6
2
10
3
2
5
1

Sample Output

4

Note

Giải thích: dãy 2-Sum dài nhất tìm được là A[2..5] = {10, 3, 2, 5}. Có thể tách dãy này thành 2 phần {10} và {3, 2, 5} có tổng bằng 10.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  nguyenhuubaohv  commented on June 22, 2024, 6:19 p.m.

  ai hd mik lam bai nay vs mik cam on


 • -4
  nhatday1  commented on Oct. 13, 2023, 8:36 a.m.

  helo


 • 5
  Cadoc  commented on July 9, 2023, 3:14 p.m.

  mình code 2 pointer bth AC xong vào thấy các ngài code chặt nhị phân tự nhiên thấy hoang mang ghê @@


  • -8
   quyet  commented on Aug. 3, 2023, 8:54 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 0
    darwinkay2201  commented on July 21, 2024, 5:52 p.m.

    tui làm vẫn AC ngon


  • -7
   hmkhanh472010  commented on July 10, 2023, 1:47 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  MaiThanh1342  commented on June 23, 2023, 3:00 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -9
  nguyenoanh93  commented on April 13, 2023, 2:53 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  nguyenoanh93  commented on April 13, 2023, 1:33 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  abcn2211  commented on Sept. 3, 2022, 12:32 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -33
  shiinehata  commented on Dec. 17, 2021, 5:21 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -11
   dangbesttoan24  commented on Oct. 20, 2022, 4:46 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -71
  DoanTungLamKoCopyCode  commented on Nov. 2, 2021, 9:10 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.