Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    Joijado   commented on Jan. 25, 2023, 5:15 p.m.

    Bài này dùng C++ thì đầu ra làm gì có thể là Yes được