Lũy thừa

View as PDF

Submit solution


Points: 0.17 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
NUS ACM Training
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~l~, ~r~ sao cho ~2 \leq l \leq r \leq 10^{12}~. Tìm số ~k~ nguyên dương lớn nhất sao cho tồn tại số nguyên dương ~x~ để ~l \leq x^k \leq r~.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng test.

Mỗi dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ~l, r~ biểu thị một test.

Output

Đối với mỗi test in ra "Case #" ~+~ số hiệu test ~+~ ": " ~+~ số ~k~ lớn nhất tìm được.

Sample Input

4
5 20
10 12
2 100
1000000000000 1000000000000

Sample Output

Case #1: 4
Case #2: 1
Case #3: 6
Case #4: 12

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -38
  hbphuc2009   commented on July 12, 2022, 8:05 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 11
  FuzZefer   commented on Sept. 1, 2021, 10:37 p.m.

  Câu này giới hạn test là bao nhiêu vậy ạ


  • 14
   leduykhongngu   commented on Sept. 30, 2021, 10:40 p.m.

   5000 test bạn nhé