Giá trị lớn nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.08 (partial)
Time limit: 0.4s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một dãy gồm ~n~ phần tử có giá trị ban đầu bằng ~0~.

Cho ~m~ phép biến đổi, mỗi phép có dạng (~u~, ~v~, ~k~): tăng mỗi phần tử từ vị trí ~u~ đến vị trí ~v~ lên ~k~ đơn vị.

Cho ~p~ câu hỏi, mỗi câu có dạng (~u~, ~v~): cho biết giá trị lớn nhất của các phần tử có vị trí nằm trong đoạn [~u~, ~v~]

Input

 • Dòng 1: ~n~, ~m~
 • ~m~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ~u~, ~v~, ~k~ cho biết một phép biến đổi
 • Dòng thứ ~m+2~: một số ~p~
 • ~p~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số ~u~, ~v~ cho biết một câu hỏi

Output

 • Gồm ~p~ dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Giới hạn

 • ~n~, ~m~, ~p~ ~\leq~ ~50000~
 • ~0 < k ~
 • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá ~2^{31} -1~

Sample Input

6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ngthang2022  commented on Aug. 30, 2023, 5:06 a.m.

  prefix sum rồi mói IT có qua được không ạ?


 • 33
  leduykhongngu  commented on May 23, 2021, 11:53 a.m.

  Đề bài đã được update và time limit đã được giới hạn về 0.4s. Mình đã chấm lại các bài nộp.