Xử lý số nguyên lớn

View as PDF

Submit solution


Points: 0.09 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Võ Khánh Trung
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho hai số nguyên dương ~A~ và ~B~ ~(A~ & ~B~ có không quá ~1000~ chữ số)

Yêu cầu:

Tính ~A + B~, ~A - B~, ~A \times B~

Input

  • Dòng ~1~: số nguyên ~A~
  • Dòng ~2~: số nguyên ~B~

Output

Output

  • Dòng ~1~: Kết quả ~A + B~
  • Dòng ~2~: Kết quả ~A - B~
  • Dòng ~3~: Kết quả ~A \times B~

Sample Input

10
11

Sample Output

21
-1
110

Note

Chú ý:

  • Khi kết quả là ~0~ các bạn phải in ra ~0~, nếu in ~-0~ là sai
  • Các chữ số ~0~ không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD ~013~ thì phải in ra là ~13~, chữ số ~0~ ở đầu không có nghĩa

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.