Xử lý số nguyên lớn


Submit solution

Points: 0.09 (partial)
Time limit: 0.375s
Memory limit: 512M

Problem type

Cho hai số nguyên dương \(A\) và \(B\) \((A\) & \(B\) có không quá \(1000\) chữ số)

Yêu cầu:

Tính \(A + B\), \(A - B\), \(A \times B\)

Input

  • Dòng \(1\): số nguyên \(A\)
  • Dòng \(2\): số nguyên \(B\)

Output

Output

  • Dòng \(1\): Kết quả \(A + B\)
  • Dòng \(2\): Kết quả \(A - B\)
  • Dòng \(3\): Kết quả \(A \times B\)

Sample Input

10
11

Sample Output

21
-1
110

Note

Chú ý:

  • Khi kết quả là \(0\) các bạn phải in ra \(0\), nếu in \(-0\) là sai
  • Các chữ số \(0\) không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD \(013\) thì phải in ra là \(13\), chữ số \(0\) ở đầu không có nghĩa

Comments

There are no comments at the moment.