Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python, TEXT

Ban giám khảo đã chuẩn bị rất nhiều bài thú vị. Nhưng họ không thích chủ tịch ban giám khảo. Ông này cho rằng tất cả các bài đều quá khó. Và để cho thí sinh giải được ít nhất một bài, đề thi cần một bài dễ.

Chủ tịch hội đồng giám khảo gọi bài là dễ là nếu lời giải của nó "sử dụng không nhiều hơn 1 lệnh rẽ nhánh và không nhiều hơn 2 vòng lặp" hoặc "sử dụng không nhiều hơn 2 lệnh rẽ nhánh và không nhiều hơn 1 vòng lặp". Hội thẩm đưa ra n bài toán khác nhau với lời giải tương ứng và nộp cho chủ tịch hội đồng giám khảo. Ông tính toán số lượng các lệnh rẽ nhánh và các vòng lặp trong lời giải của từng bài và bây giờ muốn biết bài nào là dễ.

Bạn có ~n~ bài, mỗi bài bạn biết số lượng các lệnh rẽ nhánh và số lượng các vòng lặp trong lời giải. Hãy xác định xem bài có dễ không.

Input

Dòng đầu tiên ghi số lượng bài ~n~ ~(1 \leq n \leq 121)~. Tiếp theo, mỗi dòng trong ~n~ dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên ~i~ và ~f~ ~(0 \leq i~, ~f \leq 10)~ - số lệnh rẽ nhánh và số vòng lặp được sử dụng trong lời giải của một bài.

Output

Đối với mỗi bài, in ra trên một dòng Yes nếu bài dễ, và No nếu ngược lại.

Sample Input

2
2 1
2 2

Sample Output

Yes
No

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  datIT  commented on 14, Jun, 2021, 9:23

  điều gì sảy ra khi mình viết (i+f<=3?"Yes\n":"No\n") kết quả sai tại test số 2???? Giúp mình hiểu tại sao nó sai vậy?


  • -1
   tuanduchp90  commented on 25, Jul, 2021, 2:02

   i=0 và f=3 và ngược lại ???