Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.8% 807
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 34.8% 801
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.5% 792
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.5% 789
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 41.6% 785
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 58.1% 755
kquery K-query ICPC 0.26 38.5% 741
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.4% 739
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.4% 730
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 722
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.1% 717
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 57.9% 716
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.1% 713
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.1% 713
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 46.0% 713
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 49.9% 708
message Truyền tin ICPC 0.10 42.9% 666
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.4% 660
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.1% 658
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.8% 656
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.8% 652
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.2% 647
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 52.3% 645
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.4% 640
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 49.9% 638
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.7% 634
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.2% 619
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.1% 615
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.5% 612
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 24.8% 611
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 610
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.1% 607
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 43.9% 607
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.2% 602
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.2% 598
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.4% 587
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.5% 587
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.7% 586
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 584
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.7% 579
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 36.2% 573
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.4% 567
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.2% 563
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 70.9% 557
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 21.4% 556
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 43.0% 555
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 78.2% 551
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 36.1% 548
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 31.8% 542
fcb046_fences Beginner Free Contest 46 - FENCES Free Contest 0.20 81.6% 541