Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 32.2% 210
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.7% 343
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.2% 343
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.5% 341
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 14.1% 72
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 25.8% 165
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1235
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 34.6% 409
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.3% 625
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.1% 116
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 33.9% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.9% 658
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.6% 236
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 31.5% 18
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.9% 1065
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.6% 254
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 23.2% 58
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.8% 659
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.4% 235
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.5% 293
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.8% 219
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 63
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 37.5% 133
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.8% 123
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.2% 164
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 29.3% 76
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.4% 122
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.6% 60
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.1% 191
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 56.7% 183
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.3% 43
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 18.7% 27
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.0% 508
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.0% 297
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 239
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.2% 151
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 12.3% 32
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.4% 188
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.0% 152
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.6% 92
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.3% 251
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.0% 216
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.4% 132
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 24.0% 17
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.3% 211
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.7% 3
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 31.2% 72
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 37.0% 43