Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 4
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 83.3% 5
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 5.7% 2
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 4.8% 5
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 42.3% 116
qbsort Sắp xếp các viên bi ICPC 0.89 49.2% 47
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 9.5% 2
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 1.1% 2
upit Sequence queries OI Style 1.80 36.4% 26
spseq Sequences ICPC 0.18 33.1% 839
coinset Set of coin ICPC 1.36 55.6% 5
setnja Setnja ICPC 0.41 24.7% 56
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC 0.49 89.2% 27
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 3
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 15.2% 10
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 53.1% 160
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 28.8% 134
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 36.7% 8
mskycode Sky Code ICPC 1.27 36.4% 143
slikar Slikar ICPC 0.58 37.5% 10
thsl Slitherlink OI Style 1.95 22.9% 13
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 32.0% 227
cp Số chính phương ICPC 0.78 17.3% 43
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.3% 492
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 29.6% 146
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 12.9% 18
newj Số học 2 ICPC 1.03 17.1% 9
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 37.6% 287
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 50.0% 45
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 54.4% 34
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 29.4% 9
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 66.7% 2
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 48.5% 16
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 27.1% 46
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.0% 151
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 19.6% 14
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 18.7% 980
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 41.6% 407
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.2% 682
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 26.2% 460
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.8% 2036
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.9% 1907
freenumbers Số tự do TST Training 1.00 25.0% 4
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 26.7% 53
kmp_bnum Số đẹp Educational 0.01 14.8% 48
vosnet Social Network OI Style 0.84 27.3% 69
dtograda Sơn tường OI Style 0.33 37.0% 53
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
spaceset Space settlement ICPC 0.74 10.5% 4